Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı Şifre Beni Hatırla
:
Tarih: 2008/11/3 6:12:04 (8241 Okuma) Bu yazarın gönderdiği diğer haberler

Sohbet (Java Tabanl? IRC Sohbet Bile?eni) 1.0
Sohbet bile?eni Xoops projelerinizde isterseniz ?yelerinizin birbirleri ile sohbet edebilmesi i?in, isterseniz de canl? destek vermek i?in kullanabilece?iniz Java tabanl? bir irc istemcisidir. Xoops ile tam uyumlu olmas?, bir ?ok ?zelle?tirmeye imkan vermesi, hi?bir irc bilgisi olmadan ?ok rahat y?netilebilmesi gibi ?zellikleri ile benzer bile?enlere g?re daha esnek ve daha geli?mi? ve daha h?zl?d?r.

Buradan indirebilirsiniz


Sohbet (Java Tabanl? IRC Sohbet Bile?eni) 1.0
Sohbet bile?eni Xoops projelerinizde isterseniz ?yelerinizin birbirleri ile sohbet edebilmesi i?in, isterseniz de canl? destek vermek i?in kullanabilece?iniz Java tabanl? bir irc istemcisidir. Xoops ile tam uyumlu olmas?, bir ?ok ?zelle?tirmeye imkan vermesi, hi?bir irc bilgisi olmadan ?ok rahat y?netilebilmesi gibi ?zellikleri ile benzer bile?enlere g?re daha esnek ve daha geli?mi? ve daha h?zl?d?r.

Kullan?c? Ad?n?z Nickinizdir
Sohbet odas?na girdi?iniz anda kullan?c? ad?n?z? nick olarak kullanmaya ba?lars?n?z. Irc sunucular?n?n ?o?u T?rk?e karakterler “?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?” ile bo?luk “ “, nokta “.” gibi simgeleri nick olarak kabul etmezler. Bu y?zden bu karakterler kullan?c? ad?nda yer alan kullan?c?lar?n nickleri ?nce uygun bir yap?ya d?n??t?r?l?r ve sorunlu karakterler uygun muadilleri ile de?i?tirilir.

Tam ?zelle?tirilebilir
Y?netim paneline girerek sohbet sayfas?nda yer alan bir ?ok nesnenin g?r?lebilirli?ini ayarlayabilir bu sayede size ?zel bir sohbet sayfas? olu?turabilirsiniz. ?rne?in kanal listesini kapat?p kullan?c?lar?n tek kanal ?st?nden sohbet etmelerini sa?layabilir, nick de?i?tirme alan?n? gizleyerek t?m kullan?c?lar?n sadece kendi nicklerini kullanmalar?n? sa?layabilirsiniz.

Duygu ?fadeleri
E?er isterseniz duygu ifadeleri g?sterimini a?abilirsiniz. Bu sayede kullan?c?lar?n yazd?klar? metinsel duygu ifadeleri do?rudan g?r?nt?lere d?n??t?r?l?r. Olduk?a zengin olan duygu ifadeleri do?rudan Live Messenger k?sa yollar?na atand?. B?ylece hem siz duygu ifadelerini sohbet sayfas?nda g?stermek zorunda kalmazs?n?z, hem de kullan?c?lar kodlara al???k oldu?undan herhangi bir zorluk ?ekmeden duygu ifadelerini en verimli ?ekilde kullan?rlar

Kolay Sohbet Y?netimi
Sohbet odas?n? hi?bir irc kodu bilmeden y?netebilmeniz i?in odaya sadece y?neticilere g?r?nen bir y?netim men?s? ilave edildi. Bir y?netici odaya girdi?i andan itibaren bu men? onun i?in aktif edilir ve bir sa? t?klamayla ula??labilir. Bu men? sadece y?neticiler i?in aktif edildi?inden normal kullan?c?lar g?remezler.

Kolay Y?netici Y?netimi
Normalde herhangi bir sohbet odas?na yeni bir y?netici atamak istedi?inizde o kullan?c?ya uygun seviyede yetki vermelisiniz. Bu i? i?in irc kodlar? kullan?l?r. Bu bile?ende ise yapman?z y?netici grubunu sohbet bile?enine bildirmek. ?rne?in sohbet y?neticileri diye yeni bir grup olu?turdunuz. Ve bu grubun numaras?n? bile?ene girdiniz. O andan itibaren sohbet y?neticisi grubunun t?m kullan?c?lar? kanala girdikleri andan itibaren y?netici yap?l?r. ?stelik nickleri sohbet sunucusuna kaydedilmi? olmas?na bile gerek yoktur.

Tema Deste?i
Sohbet sistemi kurulum an?ndan itibaren 6 farkl? renk se?ene?i ile beraber gelir. Bu renk se?eneklerden teman?za uygun olan?n? y?netici alan?ndan se?ebilirsiniz. ?lerleyen s?r?mlerde do?rudan teman?z?n hakim renklerine g?re sohbet penceresinin renklenmesini d???n?yoruz.
Ayr?ca sohbet arkaplan g?r?nt?s? de ?zelle?tirilebilir. Bu alana site/?irket logonuzu koyabilirsiniz. Yapman?z gereken tek ?ey g?r?nt?y? ana sohbet dizinine y?kleyip bile?eni g?ncellemek. Ekledi?iniz g?r?nt? y?netim alan?nda se?ilebilir hale gelecektir.

Pjirc Sohbet Appleti
Sohbet bile?eni pjirc sohbet appletinin Xoops uyarlamas?d?r. www.pjirc.com adresinden applet hakk?nda destek alabilirsiniz.


Buradan indirebilirsinizDiğer makaleler
2010/6/22 19:00:00 -
2009/8/5 17:42:33 -
2009/7/31 20:33:46 -
2009/7/30 21:05:33 -
2009/7/25 21:01:09 -
Share Yazıcı dostu sayfa Bu hikayeyi bir arkadaşına gönder Bu makaleden PDF yarat

Yorumların sorumluluğu gönderen üyelerimize aittir. Yorumların içeriğinden, yorumu gönderen üyelerimiz sorumludur.
Gönderen Mesaj
fsm
Gönderilme: 2008/12/20 23:51  Güncellendi: 2008/12/20 23:51
Kayıt: 2008/11/19
İtibaren:
Gönderiler: 10
 
Mod?l? siteye att???m?zda admin sayfas?ndaki mod?l b?l?m?n? bozuyor ve mod?ller b?l?m?nde g?r?nm?yor yani kuram?yorsun neden acaba...