Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı Şifre Beni Hatırla

Dosyalar : 

Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

G?ncelleme: 10.11.2011
OKUL S?TES? GEREKL? B?T?N DOSYALARIYLA B?RL?KTE SUNULMU?TUR.
??indekiler:
1- FTP yede?i
2- Mysql yede?i
3- Kurulum videosu

Bedava Okul Sitesi Projemiz xoops altyap?s? kullan?larak haz?rlanm?? bir portal sistemdir. Bu sistemde sitenizi g?ncelle?tirmek i?in web tasar?m bilginizin olmas? gerekmez. Y?netici olarak giri? yapars?n?z ve ard?ndan t?m siteyi online y?netebilirsiniz. Bu sistem temel iskelet ve mod?llerden olu?maktad?r. Y?zlerce mod?l i?erisinden biz en kullan??l? ve amac?m?za y?nelik olanlar? sizler i?in derledik toparlad?k. Bu sitenin baz? ?zelliklerinden bahsedelim...


Mod?lleri Tan?yal?m:

1- Haberler mod?l?m?z ile ?ok rahat bir ?ekilde haberinizi yaz?p g?nder butonuna basarak an?nda yay?na sokabileceksiniz. Haberinize resim, vdieo, flash g?mmek m?mk?nd?r. Haberlerinizi d?zenleyebilir, silebilir, yay?ndan kald?rabilirsiniz. Zaman ayar? vererek istedi?iniz zaman yay?na sokup belirtilen s?re sonras?nda yay?ndan ??kar?lmas?n? sa?layabilirsiniz. Ayn? zamanda yetki verdi?iniz ?ye gruplar? sitenize haber g?nderebilir ve iste?inize ba?l? olarak an?nda yay?nlanabilir veya siizn onay?n?z sonras?nda yay?nlanabilir.

2- Personel mod?l?m?z ile ??retmenelrinizi, idarecileirnizi ve di?er yard?mc? personellerinizin bilgilerini girebilir, de?i?tirebilir veya t?m?yle slebilirsiniz. Personel ekleme i?in online olarak bir form doldurursunuz ve g?nder butonuna bast???n?zda an?nda personel b?l?m?ne eklenmi? olur. Ayn? zamanda yetki verdi?iniz ?ye gruplar? sitenize personel ekleyebilir, silebilir veya d?zenleyebilir. Yani o b?l?m?n moderat?r? olabilir.

3- Foto?raf alb?m? mod?l? ile istedi?iniz kadar foto?raf? tek t?klamayla uygun kategoriye ekleyebilirsiniz. Hi?bir tasar?m gerektirmeden kolayl?kla okul foto alb?m?n?z? olu?turabilirsiniz. istedi?iniz gruplara yetki verip onlar?n foto?raf eklemelerine imkan verebilir sitenizin i?eri?ini daha g?ncel tutabilirsiniz.

4- Dosyalar mod?l? ile faydal? olaca??n? d???nd???n?z program, d?k?man, e?itim materyali vb. payla??mlarda bulunup ?yelerinizin veya ziyaret?ilerninizin bunlardan faydalanmalar?n? sa?layabilirsiniz.

5- Etkinlik Mod?l?m?z ile ?nceden belirlenmi? etkinlik tarihlerini belirleyebilir bu takvimi ?yelerinizin g?rmelerini ve ba?vuru yapabilmelerine imkan verebilirsiniz.

6- Duyurular mod?l?nden h?zl? bir ?ekilde duyuru yapabilir. Duyurular?n?z? istedi?iniz zaman kald?rabilir veya d?zenleyebilriisniz.

7- Ziyaret?i defteri ile ?yelernizin bilgi veya g?r?? payla?malar?n? sa?layarak i?eri?inizin be?enilip be?enilmedi?ine karar verebilir veya farkl? ama?larda kullanabilirisniz.

8- Sitenize anketler ekleyip de?erlendirme yapabilirsiniz

9- Sayfalar mod?l? ile istedi?iniz kadar sayfa olu?turup ana men?de bunlar? link ?eklinde g?sterebilir veya ba?ka men?ler olu?turabilirsiniz

Burada bahsedilmeyen daha y?zlerce mod?l? iste?iniz do?rultusunda ?cretsiz temin edip sitenizde kulanabilirsiniz

Herhangi bir problemle kar??la?t???n?zda T?rkiye destek sitesinden veya D?nyaca ?nl? di?er destek sitelerinden ?cretsiz yard?m alabilir kendinizi geli?tirebilirsiniz

T?rkiye Destek Sitesi: http://www.xoops-tr.com
Hosting : www.xoopstasarim.com

Destek Sitesi (?ngilizce) : www.xoops.org
Bu proje Projesi olup geli?tirilmesinde katk?da bulunna t?m ekip arkada?lar?m?za te?ekk?r ederiz.www.Xoops-Tr.com


<{$down.lang_dltimes}> 7350  

<{$lang_platform}> xoops  
<{$lang_homepage}> www.bedavaokulsitesi.com
Versiyon: 2.00
Gönderilme Zamanı :  2011/11/10
Oylama: 8.00 (40 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Yorumların sorumluluğu gönderen üyelerimize aittir. Yorumların içeriğinden, yorumu gönderen üyelerimiz sorumludur.
Gönderen Mesaj