Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı Şifre Beni Hatırla


 (1)
XOOPS Eklentileri (12)
 (22)
 (5)


Sitemizde 40 adet dosya bulunuyor

Son Dosyalar

Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Xoops 2.5.5 final s?r?m?n?n ?evirisnde, temas?nda ve di?er yerlerinde kimlerin katk?lar? varsa hepsine te?ekk?r ediyorum. Bana y?llarca destek olmu? t?m Xoopscu karde?lerime sevgilerimle %100 T?rk?e s?r?m (Temalar?n bir k?sm? hari?)

Xoops kurulum videosu:
1- http://youtu.be/qEmJ2XvjhWs
2- http://youtu.be/BSZ6prt7Vok


S?r?m Y?kseltme videosu:
1- http://youtu.be/5EAWUgIwOFo


<{$down.lang_dltimes}> 1187  


Gönderilme Zamanı :  2012/4/21
Oylama: 5.00 (2 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

G?ncelleme: 10.11.2011
OKUL S?TES? GEREKL? B?T?N DOSYALARIYLA B?RL?KTE SUNULMU?TUR.
??indekiler:
1- FTP yede?i
2- Mysql yede?i
3- Kurulum videosu

Bedava Okul Sitesi Projemiz xoops altyap?s? kullan?larak haz?rlanm?? bir portal sistemdir. Bu sistemde sitenizi g?ncelle?tirmek i?in web tasar?m bilginizin olmas? gerekmez. Y?netici olarak giri? yapars?n?z ve ard?ndan t?m siteyi online y?netebilirsiniz. Bu sistem temel iskelet ve mod?llerden olu?maktad?r. Y?zlerce mod?l i?erisinden biz en kullan??l? ve amac?m?za y?nelik olanlar? sizler i?in derledik toparlad?k. Bu sitenin baz? ?zelliklerinden bahsedelim...


Mod?lleri Tan?yal?m:

1- Haberler mod?l?m?z ile ?ok rahat bir ?ekilde haberinizi yaz?p g?nder butonuna basarak an?nda yay?na sokabileceksiniz. Haberinize resim, vdieo, flash g?mmek m?mk?nd?r. Haberlerinizi d?zenleyebilir, silebilir, yay?ndan kald?rabilirsiniz. Zaman ayar? vererek istedi?iniz zaman yay?na sokup belirtilen s?re sonras?nda yay?ndan ??kar?lmas?n? sa?layabilirsiniz. Ayn? zamanda yetki verdi?iniz ?ye gruplar? sitenize haber g?nderebilir ve iste?inize ba?l? olarak an?nda yay?nlanabilir veya siizn onay?n?z sonras?nda yay?nlanabilir.

2- Personel mod?l?m?z ile ??retmenelrinizi, idarecileirnizi ve di?er yard?mc? personellerinizin bilgilerini girebilir, de?i?tirebilir veya t?m?yle slebilirsiniz. Personel ekleme i?in online olarak bir form doldurursunuz ve g?nder butonuna bast???n?zda an?nda personel b?l?m?ne eklenmi? olur. Ayn? zamanda yetki verdi?iniz ?ye gruplar? sitenize personel ekleyebilir, silebilir veya d?zenleyebilir. Yani o b?l?m?n moderat?r? olabilir.

3- Foto?raf alb?m? mod?l? ile istedi?iniz kadar foto?raf? tek t?klamayla uygun kategoriye ekleyebilirsiniz. Hi?bir tasar?m gerektirmeden kolayl?kla okul foto alb?m?n?z? olu?turabilirsiniz. istedi?iniz gruplara yetki verip onlar?n foto?raf eklemelerine imkan verebilir sitenizin i?eri?ini daha g?ncel tutabilirsiniz.

4- Dosyalar mod?l? ile faydal? olaca??n? d???nd???n?z program, d?k?man, e?itim materyali vb. payla??mlarda bulunup ?yelerinizin veya ziyaret?ilerninizin bunlardan faydalanmalar?n? sa?layabilirsiniz.

5- Etkinlik Mod?l?m?z ile ?nceden belirlenmi? etkinlik tarihlerini belirleyebilir bu takvimi ?yelerinizin g?rmelerini ve ba?vuru yapabilmelerine imkan verebilirsiniz.

6- Duyurular mod?l?nden h?zl? bir ?ekilde duyuru yapabilir. Duyurular?n?z? istedi?iniz zaman kald?rabilir veya d?zenleyebilriisniz.

7- Ziyaret?i defteri ile ?yelernizin bilgi veya g?r?? payla?malar?n? sa?layarak i?eri?inizin be?enilip be?enilmedi?ine karar verebilir veya farkl? ama?larda kullanabilirisniz.

8- Sitenize anketler ekleyip de?erlendirme yapabilirsiniz

9- Sayfalar mod?l? ile istedi?iniz kadar sayfa olu?turup ana men?de bunlar? link ?eklinde g?sterebilir veya ba?ka men?ler olu?turabilirsiniz

Burada bahsedilmeyen daha y?zlerce mod?l? iste?iniz do?rultusunda ?cretsiz temin edip sitenizde kulanabilirsiniz

Herhangi bir problemle kar??la?t???n?zda T?rkiye destek sitesinden veya D?nyaca ?nl? di?er destek sitelerinden ?cretsiz yard?m alabilir kendinizi geli?tirebilirsiniz

T?rkiye Destek Sitesi: http://www.xoops-tr.com
Hosting : www.xoopstasarim.com

Destek Sitesi (?ngilizce) : www.xoops.org
Bu proje Projesi olup geli?tirilmesinde katk?da bulunna t?m ekip arkada?lar?m?za te?ekk?r ederiz.www.Xoops-Tr.com


<{$down.lang_dltimes}> 7350  

<{$lang_platform}> xoops  
<{$lang_homepage}> www.bedavaokulsitesi.com
Versiyon: 2.00
Gönderilme Zamanı :  2011/11/10
Oylama: 8.00 (40 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Bu y?kseltme dosyalar? Xoops-TR.Com Ekibi taraf?ndan t?rk?ele?tirilmi?tir.

Y?KLEME A?AMALARI:
1- S?TEN?Z?N MUTLAKA YEDE??N? ALINIZ (FTP VE MYSQL)

2- stenizin www.siteadi.com ?eklkinde ?al??t???n? varsayarak anlat?m yap?lm??t?r. e?er www.siteadi.com/htdocs ?eklinde kurmu?san?z kendinize g?re uyarlay?n?z.

3- Y?klenmesi gereken dosyalar ve konumlar?:

a) htdocs klas?r?n?n i?indeki t?m dosyalar FTP program? kullan?larak www.siteadi.com/ ana dizine ?zerine yazrd?r se?ilerek yazd?r?lacakt?r.

b) Y?kleme tammalan?nca xoops_data ve xoops_lib Dosyalar? uygun konuma ta??nacakt?r.

(NOT: e?er sienizde zaten xoops_data ve xoops_lib dosyas? varsa PC den y?kleme yap?l?rken htdocs/xoops_data ve htdocs/xoops_lib dizin i?eri?i uygun konuma y?klenmelidir.)

4- htdocs/upgrade klas?r? oldu?u gibi ana dizine y?klenecektir yani ??yle www.siteadi.com/upgrade

5- Yazma izinleri verilecektir.A?a??daki ayarlar?n mevcut oldu?undan emin olunuz.

Su dosya ve dizinleri yaz?labilir (Chmod 777) hale getirin:
uploads/
mainfile.php
include/license.php
G?venlik nedenleriyle a?a??daki iki dosyay? yay?na a??k dizinden d??ar? ta??y?p isimlerini de de?i?tirmek ?nerilir.
xoops_lib
xoops_data
Eger yoksa, su dosyalar? olusturun ve yaz?labilir hale getiriniz:
xoops_data/caches
xoops_data/caches/xoops_cache
xoops_data/caches/smarty_cache
xoops_data/caches/smarty_compile
xoops_data/configs

6- G?ncellemeye haz?r?z ?imdi g?ncellemeye ge?ebilirisniz. www.siteadi.com/upgrade/ yazarak kurulumu ba?latabilirsiniz.

Kar??n?za gelen ekranda ad?m ad?m ilerleyiniz.

NOT: ??lem tammalan?nca sistem mod?l?n? g?ncelleme butonu var ona t?klay?p sistem mod?l?n? g?ncelleyiniz.

Konuyla ilgili ?nceden bir video e?itim haz?rlanm??t?r izleyiniz.
http://www.xoops-tr.com/modules/newbb ... php?topic_id=950&forum=37

Kolay Gelsin.


<{$down.lang_dltimes}> 1116  


Gönderilme Zamanı :  2011/10/10
Oylama: 1.00 (1 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (1)


Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Xoops 2.5.3 Final T?rk?e s?r?m?n? Thelamp nickli arkada??m?z ve benim ?evirilerimden karma yapt?m. a??k?as? vakit dar olmas? sebebiyle biraz acele oldu. 3-4 saattir u?ra??yorum. Forumda ?evirilerle ilgili bir konu daha a?aca??m. ?uradaki kelime yerine ?u kullan?lsa daha iyi olur dedi?iniz d?zeltmeleri oraya yazabilirsiniz.


<{$down.lang_dltimes}> 976  


Versiyon: 2.5.3
Gönderilme Zamanı :  2011/10/10
Oylama: 0.00 (0 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Kategori:
 Mini Server Xoops 2.5.1 Final Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Localhostta Xoops Kullan?m? art?k ?ok kolay bu paket tamamen xoopsa ?zel haz?rlanm?? xoopsun gereksinimlerini kar??layacak ?ekilde tasarlanm??t?r.

Sistemi ve Xoops 2.5.1 versiyonunu T?rk?ele?tirip baz? yerleri xoops-tr ye g?re uyarlayarak sizlere sundum.

Umar?m be?enirsiniz.


<{$down.lang_dltimes}> 947  


Gönderilme Zamanı :  2011/4/12
Oylama: 0.00 (0 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Xoops 2.5.1 Final T?rk?e S?r?r?m? hay?rl? olsun.


<{$down.lang_dltimes}> 1169  

<{$lang_platform}> Xoops  

Versiyon: 2.5.1
Gönderilme Zamanı :  2011/4/12
Oylama: 0.00 (0 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Kategori: XOOPS Eklentileri
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Cok gelisitrilmis Irtibat modulu, ayrica Helpdesk sekilde kullanilacak mesaji takip etme gibi olanak sunuyor, simdilik yalnizca Ingilice, ozellikleri

Below, some of the module's specifications:
1 – Emails are stored in the database, also the replies.
2 – Senders get a track number to follow-up replies to their messages.
3 - Senders define the the priority of the message
4 - spam blocker or captcha
5 – Counter number :to count the number of characters left in the message
6 - User can attach a file

Also, there are lot of special features for the admin :
1- When the admin login to the administration area he get an java alert to inform him with the number of new messages.
2 - new messages are characterized by green color and new icon
3 – Readable messages are characterized by a light color
4 – Admin can directly reply to a message just by clicking on the reply link, also he can keep the reply,and both messages and replies are stores in the Mysql.
5 - Admin can delete a message or a particular response
6 – Everytime the sender make a reply , the admin will get an alert message
7 - Statistics on the number of readable/ unreadable messages and the number of responses for each/all question

From the module Panel, Admin can:
1 - determine the length of message by a number of a certain characters
2 - Determine the number of messages in each page in the administration
3 – Disable/ Enable Spam Killer
4 - Write a header and the footer at the bottom of the Contact Us page.( Benefit to set conditions to contact you)
5 - Use dhtml editor
6 – Fix an auto reply
7 - Disable/ Enable attaching a file. And determine the size and the allowed mimetypes
8 - Select the size box of the contact us according your theme’s dimensions

The module contains one block :Contact Us with captcha.. To put the Contact Us page at any place and not restricted only in the module page.


<{$down.lang_dltimes}> 1023  

<{$lang_platform}> Xoops 2.4.x  

Versiyon: 1.2
Gönderilme Zamanı :  2010/2/18
Oylama: 10.00 (1 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Kategori: XOOPS Eklentileri
 Toplu yorum silme Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Gereksiz Yorumlari (ozellikle reklam icerikli) birden veya secerek silme islemini goren bir hack


<{$down.lang_dltimes}> 1014  


Gönderilme Zamanı :  2010/1/5
Oylama: 1.00 (1 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Xoops 2.4.2 den 2.4.3'e y?kseltme paketidir.

T?rk?e ?evirisi yap?lm?? olup ?eviri hem UTF8 hem iso desteklidir.

Y?kseltme yaparken mutlaka yedek al?n?z

A?IKLAMALAR TXT DOSYASINDA MEVCUTTUR KOPYASI A?A?IDADIR:

Bu y?kseltme dosyalar? Xoops-TR.Com Ekibi taraf?ndan t?rk?ele?tirilmi?tir.

Y?KLEME A?AMALARI:
1- S?TEN?Z?N MUTLAKA YEDE??N? ALINIZ (FTP VE MYSQL)

2- stenizin www.siteadi.com ?eklkinde ?al??t???n? varsayarak anlat?m yap?lm??t?r. e?er www.siteadi.com/htdocs ?eklinde kurmu?san?z kendinize g?re uyarlay?n?z.

3- Y?klenmesi gereken dosyalar ve konumlar?:

a) htdocs klas?r?n?n i?indeki t?m dosyalar FTP program? kullan?larak www.siteadi.com/ ana dizine ?zerine yazrd?r se?ilerek yazd?r?lacakt?r.

b) Y?kleme tammalan?nca xoops_data ve xoops_lib Dosyalar? uygun konuma ta??nacakt?r.

(NOT: e?er sienizde zaten xoops_data ve xoops_lib dosyas? varsa PC den y?kleme yap?l?rken htdocs/xoops_data ve htdocs_xoops_lib dizin i?eri?i uygun konuma y?klenmelidir.)

4- htdocs/upgrade klas?r? oldu?u gibi ana dizine y?klenecektir yani ??yle www.siteadi.com/upgrade

5- Yazma izinleri verilecektir.A?a??daki ayarlar?n mevcut oldu?undan emin olunuz.

Su dosya ve dizinleri yaz?labilir (Chmod 777) hale getirin:
uploads/
mainfile.php
include/license.php
G?venlik nedenleriyle a?a??daki iki dosyay? yay?na a??k dizinden d??ar? ta??y?p isimlerini de de?i?tirmek ?nerilir.
xoops_lib
xoops_data
Eger yoksa, su dosyalar? olusturun ve yaz?labilir hale getiriniz:
xoops_data/caches
xoops_data/caches/xoops_cache
xoops_data/caches/smarty_cache
xoops_data/caches/smarty_compile
xoops_data/configs

6- G?ncellemeye haz?r?z ?imdi g?ncellemeye ge?ebilirisniz. www.siteadi.com/upgrade/ yazarak kurulumu ba?latabilirsiniz.

Kar??n?za gelen ekranda ad?m ad?m ilerleyiniz.

NOT: ??lem tammalan?nca sistem mod?l?n? g?ncelleme butonu var ona t?klay?p sistem mod?l?n? g?ncelleyiniz.

Kolay Gelsin.


<{$down.lang_dltimes}> 956  


Gönderilme Zamanı :  2010/1/3
Oylama: 0.00 (0 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)


Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Xoops 2.0.13 den 2.4.1s?r?m?ne y?kseltme paketidir.

T?rk?e ?evirisi yap?lm?? olup ?eviri hem UTF8 hem iso desteklidir.

Y?kseltme yaparken mutlaka yedek al?n?z.

A?IKLAMALAR TXT DOSYASINDA MEVCUTTUR KOPYASI A?A?IDADIR:

Bu y?kseltme dosyalar? Xoops-TR.Com Ekibi taraf?ndan t?rk?ele?tirilmi?tir.

Y?KLEME A?AMALARI:
1- S?TEN?Z?N MUTLAKA YEDE??N? ALINIZ (FTP VE MYSQL)

2- stenizin www.siteadi.com ?eklkinde ?al??t???n? varsayarak anlat?m yap?lm??t?r. e?er www.siteadi.com/htdocs ?eklinde kurmu?san?z kendinize g?re uyarlay?n?z.

3- Y?klenmesi gereken dosyalar ve konumlar?:

a) htdocs klas?r?n?n i?indeki t?m dosyalar FTP program? kullan?larak www.siteadi.com/ ana dizine ?zerine yazrd?r se?ilerek yazd?r?lacakt?r.

b) Y?kleme tammalan?nca xoops_data ve xoops_lib Dosyalar? uygun konuma ta??nacakt?r.

(NOT: e?er sienizde zaten xoops_data ve xoops_lib dosyas? varsa PC den y?kleme yap?l?rken htdocs/xoops_data ve htdocs_xoops_lib dizin i?eri?i uygun konuma y?klenmelidir.)

4- htdocs/upgrade klas?r? oldu?u gibi ana dizine y?klenecektir yani ??yle www.siteadi.com/upgrade

5- Yazma izinleri verilecektir.A?a??daki ayarlar?n mevcut oldu?undan emin olunuz.

Su dosya ve dizinleri yaz?labilir (Chmod 777) hale getirin:
uploads/
mainfile.php
include/license.php
G?venlik nedenleriyle a?a??daki iki dosyay? yay?na a??k dizinden d??ar? ta??y?p isimlerini de de?i?tirmek ?nerilir.
xoops_lib
xoops_data
Eger yoksa, su dosyalar? olusturun ve yaz?labilir hale getiriniz:
xoops_data/caches
xoops_data/caches/xoops_cache
xoops_data/caches/smarty_cache
xoops_data/caches/smarty_compile
xoops_data/configs

6- G?ncellemeye haz?r?z ?imdi g?ncellemeye ge?ebilirisniz. www.siteadi.com/upgrade/ yazarak kurulumu ba?latabilirsiniz.

Kar??n?za gelen ekranda ad?m ad?m ilerleyiniz.

NOT: ??lem tammalan?nca sistem mod?l?n? g?ncelleme butonu var ona t?klay?p sistem mod?l?n? g?ncelleyiniz.

Kolay Gelsin.


<{$down.lang_dltimes}> 920  


Gönderilme Zamanı :  2010/1/3
Oylama: 0.00 (0 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (0)(1) 2 3 4 »